The following members have satisfied the requirements for maintaining their ASQ certifications:

Anyarat Chin                    CQA, CQE
Linda Atwell                     CQA, CMQ/OE
Sherry Truitt                    CQA, CQE
Helen Sims                       CQA
Wendy Benson                CQA
Noelia Rositch                 CQA, CQE

Congratulations to each of you.