Member Recertifications for March 2017

The following members have satisfied the requirements for maintaining their ASQ certifications: Jeffery Torres               CQA Jim Shilling                   CQE Pam Schodt                  CQE Brad Gunter                  CQA Congratulations to each of...

Member Recertifications for December 2016

The following members have satisfied the requirements for maintaining their ASQ certifications: Pam McNulty                       CMQ/OE David Rains                          CQA Cori Sandy                            CQA Ellen Newman                     CQE, CQA Laura...

Member Recertifications for November 2016

The following members have satisfied the requirements for maintaining their ASQ certifications: Jenna Woodhead                      CQA, CQE, CSQE McKinley Wilson                       CQA, CQE, CSQE, CMQ/OE Joanne Mayo                             CQA, CMQ/OE Tiffany...